Bức tranh vân cẩu

 

                 Trn Bình Nam

        

Còn mt năm na là đến ngày bu c toàn quc ti Hoa Kỳ. Ngày 6/11/2012 người dân M s đi bu tng thng, toàn th H ngh vin, 1/3 Thượng vin và 1/3 thng đc các tiu bang.

Nhưng không ai có th đoán trước cái gì s xy ra, ai thng ai thua .

Hai đng Cng Hòa và Dân Ch đang đánh nhau chí chóe bt chp nguyên tc, bt chp quyn li quc gia. C hai đng đu chn lp trường quá khích, t quá t, hu quá hu. Và vin nh tng thng Obama, người đã đc c v vang năm 2008 vi s ng h nng nhit ca nhân dân M và toàn thế gii có th tht c làm cho bc tranh chính tr ca Hoa Kỳ tr nên thêm phc tp và khó hiu.        

Trong mt bài nhn đnh v cuc bu c tng thngHoa Kỳ, t tun báo The Economist s  ngày 5-11, 2011 đã v mt bc tranh “vân cu” sng đng đy đ các nét ca sinh hot chính tr Hoa Kỳ trong năm ti.  

Sau đây là ni dung:  (America’s missing middle)

“Ngày 6/11/2012 c tri M s quyết đnh tng thng Obama có đáng được làm tng thng mt nhim kỳ na không. Vài tháng na, đng Cng Hòa bt đu bước vào tiến trình bu c sơ b chn ng c viên tng thng ra tranh vi Obama.

RomneyMitt Romney, cu thng đc bang Massachusetts đang vượt qua hai ông Rick Perry và Harman Cain. Rick Perry, đương kim thng đc bang Texas và Herman Cain, mt nhà tài phit trong ngành bán bánh Pizza. Nét ni bt nht là không có đng nào chn lp trường trung dung đ phc v quyn li ca người dân.

Bc tranh kinh tế và chính tr ca Hoa Kỳ khá m đm. 75% dân M cho rng tình hình đt nước không khá: n nn chng cht, tht nghip cao, và s người tht nghip dài hn cao nht k t năm 1948 đến nay. Tiếng tăm ca Hoa Kỳ là quc gia năng đng và hiến nhiu cơ hi nht trên thế gii đang lu m dn khi mt siêu cường khác đang ló dng Á châu.

Quc gia nào cũng có lúc gp khó khăn v kinh tế hay chính tr. Nên nhng vn đ như giàu nghèo chênh lch, tin hưu bng b đe da, trường hc xung cp ti Hoa Kỳ hin nay không phi là chuyn nan gii. Nan gai là nhng nhà chính tr Washington không tha hip nhau đ gỉải quyết mà ch đòi áp đt gii pháp ca đng mình.

Đa s (80%) dân M không còn tin vào thin chí ca nhng người t nguyn ra gánh vác vic nước. H có cm tưởng rng h thng chính tr và kinh tế Hoa Kỳ đang phc v quyn li cho mt thiu s thay vì phc v quyn li cho đa s.

Tình hình chính tr và tài chánh ca Hoa Kỳ hôm nay không khác gì tình trng đáng bun ca cng đng Âu châu. Trong năm 2011, s kèn ca gia Cng Hòa và Dân Ch làm cho quc hi ch thông qua được vài đo lut ít quan trng, trong khi các vn đ quan trng b ngâm tôm . D lut “to công ăn vic làm” ca tng thng Obama vn còn nm trong ngăn kéo H ngh vin. D tho ngân sách ca Cng Hòa b ém ti Thượng vin do đng Dân Ch kim soát. Vào cui năm 2011 này, lut gim thuế hết hn, nếu quc hi không làm gì c Hoa Kỳ có th li rơi vào mt cuc khng hong kinh tế khác.

Cung cách hành x ca Cng Hòa và Dân Ch đu không được dân chúng ưa thích. Trong 100 người M có 55 người chê tng thng Obama, trong khi có 91 người chê quc hi.

Dân M vn có óc thc tế. H thy rng gii pháp gii quyết vn nn thâm thng ngân sách và n nn hin ti là gim chi tiêu và tăng thuế. Nhưng quc hi hin nay li do mt s dân biu, ngh sĩ cc hu thuc nhóm Tea Party cương quyết gi lp trường không tăng thuế và bác b mi gii pháp dung hòa. (TBN: nhóm Tea Party đc c trong cuc bu c quc hi tháng 11/2010 do mt s tài phit b tin thao túng truyn thông tuyên truyn m dân và có tính đe da rng đng Dân Ch đang đưa Hoa Kỳ vào chế đ xã hi.)

Ti quc hi nhóm cc hu Cng Hòa làm cho nhng người có tinh thn dung hòa không có ch đng. Bi l mun được đng đ c ra tranh c tng thng phi chn thái đ cc hu. Mi đây ông Romney, người đang dn đu cuc chy đua sơ b nói ông s chng li bt c s tăng thuế nào dù c mi đng tăng thuế được bù li bng ct gim chi tiêu 10 đng. Ông Cain ni tri lên mt lúc nh đòi gim thuế cá nhân xung 9%. Ngược li ông Perry b các dân biu cc hu chê bai ch trích khi t ý ng h chính sách to điu kin hc hành cho con cái nhng người đnh cư bt hp pháp. Ti Thượng ngh vin, người có đu óc trung dung như Thượng ngh sĩ Richard Lugar đang b nhóm ngh sĩ thuc “Tea Party” tn công ráo riết. (A dangerous game of the Republicains).

Thot tiên tng thng Obama tìm gii pháp dung hòa. Nhưng đáng tiếc ông đã không chp nhn kế hach ngân sách dài hn do y ban lưõng đng Simpson-Bowles do ông b nhim đ ngh. Và trước thái đ quá khích ca H ngh vin

trong cuc tranh chp ý kiến v vic tăng thêm mc n quc gia bao nhiêu (trong tháng 8/2011), ông đã phn ng bng con đường cc t, tuyên b s đánh thuế nhng nhà triu phú và t phú đ nhém l hng ngân sách.     

Tranh lun và khác bit ý kiến là điu thường thy ti quc hi Hoa Kỳ. Nhưng trong mùa tranh c này ai cũng cn tin vn đng nên không dân biu ngh sĩ nào b lp trường cng rn s mt tin ng h ca gii tư bn và có thế lc (bên hu cũng như bên t). Ti các đơn v đã được chia ct gm đa s tuyt đi là c tri cùng lp trường (gi là gerrymandering) các ng c viên ca đng có ưu thế (Dân Ch hay Cng Hòa) s nhau trong vòng chy đua đ được s đ c ca đng hơn s đi th ca đng kia trong cuc bu c chính thc nên không ai chn thái đ nhân nhượng. Thêm na truyn thông trong mùa tranh c cũng b nh hưởng nng n ca các nhà tư bn nên ngn la quá khích được châm cháy thêm.

Kết qu, cuc bu c năm 2012 quc hi có th s rơi trn vào tay nhng người Cng Hòa cc bo th vi mt ông tng thng (nếu ông Obama tái Obamađc c) b đy quá xa v phía t.

mt nước khác, bi cnh chính tr này s cho ra đi mt đng gia (đng th ba) đi din cho khuynh hướng trung dung. Hãy tưởng tượng năm ti Hoa Kỳ có mt  ng c viên tng thng công khai và thng thn đ ra gii pháp cha bnh thâm thng ngân sách và n nn bng cách tăng thuế gii tư bn và gim chi trên các chương trình An sinh Xã hi và Y Tế (Social Security, Medicare, Medicaid). Hay lc quan hơn có mt khi đng gia ti quc hi ng h lp trường ca ng c viên đó. Khi này s giúp cho ông tng thng tương lai (có th là Obama hay Romney) mt chương trình làm vic hu lý vào năm 2013.    

Nhưng đó chước mong, mt ước mong không phù hp vi tình hình và đnh chế chính tr Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ không giúp cho s thành hình mt đng th ba. Kinh nghim quá kh (hi ông Ross Perot) trin vng mt ng c viên tng thng th ba ti Hoa Kỳ tht là mong manh. Lc lượng chính tr th ba phi được thành hình trên nhng gì có sn.  Nhưng cái khung hiến pháp Hoa Kỳ không có gì sn cho vic ra đi mt đng th ba.

Mt hy vng mng manh trước mt là “siêu y ban” thành lp sau cuc tranh cãi nâng mc n quc gia (Siêu y Ban  - TBN) đ ra được mt gii pháp ct gim ngân sách bng cách cân bng quan đim chung là gim chi tiêu và tăng thuế. Nhưng hy vng này cũng rt mong manh        

Vy, kết qu cuc bu c tháng 11/2012 s ra sao? 

Người nào nm được thành phn c tri gia mi có th đc c tng thng. Nếu vy tht khó cho ông Romney và đng Cng Hòa ca ông. Chn lp trường trung dung thì không được đng đ c. Chn lp trường cc hu thì không được thành phn c tri trung dung bu.

Nhưng ông Obama cũng không d ăn. C tri đt câu hi: Ti sao phi bu li cho mt v tng thng đã không đoàn kết được quc gia, và đã không chn hưng được kinh tế. (TBN: Chưa nói đến mt lot câu hi cn cái khác)

Đó là vn nn ca Hoa Kỳ hôm nay. Nhưng ít nht nó cho ông Obama thy con đường tái đc c ca ông ch có th là con đường trung dung đ chinh phc thành phn c tri thm lng, thành phn đã nng nhit ng h ông năm 2008./.

 

                 Trn Bình Nam

                 Nov. 11, 2011

                 binhnam@sbcglobal.net

                 www.tranbinhnam.com