Nhân Tết Nhâm Thìn, nhớ lại

Hai mươi sáu ngày tang thương của Huế

 

                 Trần Bình Nam

 

Tết Nhâm Thìn 2012 đến nhc người Vit, nht là người dân Huế nh đến Tết Mu Thân 1968. Cách đây đúng 44 năm, vào đêm mng mt Tết rng mng Hai (*) quân đi cng sn m cuc tn công quy mô trên toàn quc, trong đó có

th đô Sài gòn và thành ph Huế. Đêm trước – đêm Giao Tha - trong khi tha thun ngưng bn 36 gi đ dân ăn Tết còn hiu lc, cng quân đã đánh vào mt s th trn nhưng mt quy mô nh.

Cuc tn công ca cng quân vào thành ph Huế m màn cho 26 ngày tang thương, 26 ngày kinh hoàng ca lch s kinh thành Huế. Trong hơn mt thế k, Huế ch tri qua hai ln bom đn. Ln th nht “kinh đô tht th” năm 1883 khi Pháp đưa chiến thuyn ngược sông Hương pháo kích kinh đô Huế. Ln th hai khi cuc tòan quc kháng chiến bt đu, quân đi Vit Minh bao vây đánh các đơn v Pháp đóng ti Huế vào cui năm 1946, đu năm 1947.

**

Hai mươi sáu ngày tang thương ca Huế trong dp Tết Mu Thân 1968 được quyết đnh ti phiên hp Trung ương đng ca đng cng sn Vit Nam ti Hà Ni tháng Tư năm 1967 ….

TetMauThan2Ngược mt chút dòng lch s. Cuc kháng chiến chng Pháp bùng n t tháng 12 năm 1946 đưa đến s bi trn ca quân Pháp ti Đin Biên Ph năm1954 và Vit Nam b chia đôi ngang vĩ tuyến 17. Min Bc cng sn, min Nam cho người quc gia.

Thi gian 8 năm kháng chiến (1946-1954) là thi gian tế nh ca lp sĩ phu và nhng người Vit Nam có lòng vi đt nước. Hu hết theo phong trào chng Pháp và nm trong gung máy lãnh đo ca đng cng sn Vit Nam. Mt s tr thành người cng sn. Mt s khác không nh trong thi gian kháng chiến thy được b mt tht ca ch nghĩa cng sn đã b v thành ph. Hu hết thành ph do người Pháp qun lý vi mt chính quyn “gi là quc gia” làm bình phong nên không có chính nghĩa cho dù trong thi gian 8 năm người Pháp vì nhu cu chính tr và áp lc ca Hoa Kỳ đã trao tr mt ít quyn hành và danh nghĩa cho ông Bo Đi. Trong bi cnh chính tr đó, nhng người b hàng ngũ cng sn v thành không có ch đng. H bơ vơ trong cnh hàng thn lơ láo.

Sau khi chia đôi Vit Nam, người Pháp rút v, Hoa Kỳ giúp h b ông Bo Đi, thành lp Vit Nam Cng Hòa vi đy d danh nghĩa mt chính quyn quc gia dưới s lãnh đo đu tiên ca tng thng Ngô Đình Dim.

Chính sách ca Hoa Kỳ là giúp xây dng mt min Nam Vit Nam phú cường, n đnh và t do dân ch đ nhân dân min Nam phát huy ni lc t bo v trước cuc tn công ca min Bc. Xương sng ca chính sách là min Nam có mt chính quyn quc gia được s hu thun ca dân.

Rt tiếc do hoàn cnh lch s điu kin trên không thc hin được. Bi cnh lch s lúc đó là:

(1) nhân dân min Nam chưa hiu ch nghĩa cng sn là gì, và có cm tình vi nhng người lãnh đo cng sn vì h va lãnh đo thành công mt cuc đu tranh giành đc lp.

(2) các chính khách và quân nhân lãnh đo b máy chính tr và quân s min Nam Vit Nam hu hết là sn phm ca b máy cai tr ca người Pháp đ li.

Trong s này tuy có thành phn ưu tú, nhưng thiếu phm cht ca nhng nhà ái quc chân chính. Tng là mt b phn trong b máy cai tr ca Pháp h không ý thc được thế nào là t do và thế nào là dân ch. Mt vài ý nim dân ch, t do do người Pháp mang li nhiu lm giúp h ca ngi cái đp ca t do dân ch nhưng ch ý thc l m rng cái t do dân ch đó đ dành cho tng lp thng tr hay hp tác vi tng lp thng tr ch không phi dành cho nhân dân Vit Nam chân lm tay bùn. Vì vy h không th hòan thành nhim v lch s là mang đến cho qun chúng mt tinh thn ao ước t do quyết tâm đ m hôi và nu cn bng máu đ bo v nếp sng trong t do và dân ch ca mình.

Vi tâm lý qun chúng đó, vi dàn nhân s đó, cng vi s lãnh đo vng v ca tng thng Ngô Đình Dim nên dù có tinh thn yêu nước cao và được s giúp đ tn tình ca Hoa Kỳ ông vn không xây dng ni mt min Nam phú cường và dân ch.

Trong bi cnh đó min Bc dc toàn lc t chc tuyên truyn phá hoi chế đ và đưa quân trá hình xâm lăng min Nam.

Đ cng c min Nam, tháng 11/1963 Hoa Kỳ thay thế lãnh đo bng cách lt đ chế đ ông Dim. Nhưng các chế đ quân nhân thay thế ông Dim t hơn chế đ ông Dim. Trước nguy cơ sp đ, Hoa Kỳ không có s la chn nào khác là đưa quân vào min Nam chiến đu đng thi oanh tc min Bc Vit Nam đ ngăn làn sóng đ chiếm Nam Vit Nam ri tràn ra toàn vùng Đông Nam Á và nam Thái Bình Dương đe da Úc châu theo ch thuyết Domino rt được ưa chung vào lúc đó.

Tháng Ba, 1965 Hoa Kỳ đ b đơn v Thy quân Lc chiến đu tiên lên Đà Nng. Đáp li Hà Ni đưa các Sư đoàn chính quy vào min Nam. Hoa Kỳ tiếp tc đ quân. T tháng Ba 1965 đến cui năm 1967 Hoa Kỳ đưa 485.000 binh sĩ đến min Nam, trong đó có Sư đoàn K binh không vn, mt sư đoàn tân lp di chuyn hoàn toàn bng trc thăng.

Cui năm 1965 quân đi Hoa Kỳ và quân chính quy Bc Vit th sc nhau trong thung lũng sông Ia Drang trên cao nguyên min Trung. Hai bên chu nhiu tn tht, và sau cùng quân đi cng sn không chu ni rút quân qua Cambt.

Đi vi Hoa Kỳ bây gi là gii pháp quân s ch không còn là gii pháp to n đnh đ chiến thng v mt chính tr na. Sau cuc th la ti cao nguyên Hoa Kỳ thc hin nhiu cuc hành quân càn quét các đóng quân, b ch huy và các căn c tiếp vn ca cng sn quanh Sài gòn. Cuc hành quân Cedar Falls tháng 1/1967 đánh vào khu “Tam Giác St” gn Sàigòn. T tháng 2 đến tháng 5 Hoa Kỳ thc hin cuc hành quân Junction City đánh vào Chiến khu C, gn biên gii Cambt. C hai cuc hành quân đu đt mc tiêu. Áp lc vào Sài gòn được gii ta; quân đi cng sn ti Chiến khu C phi trn qua biên gii Cambt. Mc dù sau khi quân đi Hoa Kỳ rút ra khi các vùng to thanh, quân đi cng sn tr li các vùng đó, nhưng tinh thn b đi và cán b ca cng sn xung rt thp.

Lãnh đo cng sn ti Hà Ni t hi rng tiếp tc cuc chiến như hin trng có th đy quân đi Hoa Kỳ ra khi Vit Nam, và lt đ chính quyn ti Sài gòn không.

Ý kiến trong B chính tr ca đng cng sn Vit Nam khác nhau.

Lê Dun và Nguyn Chí Thanh nghĩ rng tiếp tc hin trng s làm cho Hà Ni kit sc trước. Dun và Thanh cho rng cn phi làm mt hành đng ngon mc, gây nhiu tn tht và to xúc đng làm cho dân chúng Hoa Kỳ hang ht và giúp thi bùng lên phong trào chng chiến tranh đang âm ti Hoa Kỳ. Võ Nguyên Giáp trái li, vn có li suy tư c đin theo sách v cho rng tình hình chưa chín đ phát đng mt cuc ni dy. Theo Gíáp, cn tiếp tc cuc chiến tranh hao mòn “nông thôn bao vây thành th” mt thi gian na mi ti đim “ni dy” được.

Bt đng ý kiến này đã được gii quyết trong Hi ngh Trung ương đng th 13 ti Hà Ni, qua đó đng cng sn quyết ngh tung mt cuc tng tn công đng lot vào các đô th min Nam trong dp Tết Mu Thân năm 1968.

Có l Nguyn Chí Thanh s là người t chc cuc ni dy nếu ông ta không chết bt ng vào tháng 7/1967. Thanh chết, không còn ai ngoài Giáp có kh năng t chc và lãnh đo cuc tng tn công. Giáp thi hành lnh đng dù ông không đng ý. Sau này mc dù cuc tng tn công đt mc đích chính tr buc Hoa Kỳ xung thang, ngưng gi thêm quân đi và đ ngh hòa đàm đi đến chm dt chiến tranh, nhưng s tn tht nhân mng quá ln làm ông mt uy tín “là mt viên tướng gii” trong ni b, và ngôi sao ca Giáp m dn t đó.

Cuc tng tn công ca Giáp khi đu đêm giao tha (đêm 29/1/1968 rng ngày 30/1) vào các thành ph Nha Trang, Hi An, Quy Nhơn, Kontum, Pleiku, Ban Mê Thut. Đêm sau mng Mt rng mng Hai Tết (đêm 30/1 rng ngày 31/1/1968) Giáp đánh Huế, Sài gòn, tòa đi s Hoa Kỳ và 20 thành ph và th trn khác trên toàn quc.

Bài viết này tôi dành cho trn đánh ti Huế. Trn đánh Huế kéo dài 26 ngày là trn đánh dài nht, đm máu nht, vi s tr thù giết hơn 3000 quân nhân, công chc, cán b min Nam.

**

Thành ph Huế nm trên hai b sông Hương Giang. Năm 1968 Huế có 140.000 dân, khong 100.000 sng bên t ngn gm ph ch Đông Ba, khu Gia Hi và Thành Ni. Phn còn li sng bên b hu ngn có hình tam giác gii hn bi sông Hương, sông An Cu (cũng có khi gi là sông Phú Cam) và quc l 1. Trung tâm gm Tòa hành chánh, Bưu đin, Bnh vin trung ương, Đi hc và trường Quc hc Huế, cơ quan MACV M (Military Assistance Command, Vietnam) và cu tàu tiếp vn bng đường thy t ca Thun An vào nm gn bến Đp Đá do mt đơn v Hi quân Vit Nam Cng Hòa trú đóng.

TetMauThan1Thành Ni Huế nm sát trên b bc sông Hương rng 7.8 km vuông, cnh nam hình vòng cung áp sát b sông, 3 cnh còn li thng dài trung bình 2.800 mét. Thành được bo v bng mt bc tường đt cao 9 mét che chn trong ngoài bng mt lp gch dày, và cao 12 mét. Thành có nhiu ca ra vào. Các ca ni tiếng là ca Thượng T, ca Nhà Đ m ra hướng Nam; ca Hu, ca Chánh Tây m ra phía Tây; ca Đông Ba hướng ra phía Đông, ca Bc hướng v phía Bc. Trong khi đt bao bc thành có nhiu công th, đa đo người Nht xây đ bo v Huế sau khi Nht đo chánh Pháp năm 1945 trong Thế chiến 2. Khi cng quân chiếm Huế, h xây công th phòng th kiên c vi đa đo, hm ếch có sn và đào thêm trong bc thành đt làm cho vic to thanh ca Thy quân Lc chiến M-Vit và các đơn v Dù và b binh Vit Nam Cng Hòa tr nên rt khó khăn và nhiu tn tht.

Bên trong Thành Ni là Đi Ni nơi thiết triu ca các vua triu Nguyn trước khi người Pháp chiếm năm 1883. Đi Ni hình vuông nm cân đi trong Thành Ni, nhưng k mt nam hơn, mi b 700 mét, bao quanh bng mt bc tường thành bng gch dày cao 6 mét. Ba cu trúc đáng đ ý ca Huế là Ct c  cao 37 mét trong Thành Ni nm ngay trước Đi Ni. Th hai là cu Trường Tin có 6 vài bc qua sông Hương ni lin hai khu nam bc ca thành ph. Th ba là đn Mang Cá nm góc đông-bc Thành Ni, nơi đt B Tư lnh Sư Đoàn 1 B binh. Các Trung đoàn ca Sư Đoàn 1 đu được b trí dc theo quc l 1 t An Hòa ra vùng ha tuyến. Bo v B Tư lnh và thành ph Huế là mt đi đi Hc Báo trinh sát do Đi úy Trn Kim Huê ch huy. An ninh trong thành ph do cnh sát ph trách.

V phiá Hoa Kỳ, ch có cơ quan MACV ta lc sau khu Tòa Khâm S cũ gm 200 nhân viên, quân nhân ln dân s và vài sĩ quan Úc c vn ca Sư đoàn 1. Đơn v quân s Hoa Kỳ gn nht đóng sân bay Phú Bài phía nam Huế 11 km trên quc l 1 đi Đà Nng. Ti đây có B Ch Huy Lc lượng Đc Nhim X-Ray do Chun Tướng Foster LaHue ch huy. X-Ray là mt b phn ca Sư Đoàn 1 Thy quân Lc chiến Hoa Kỳ đóng Đà Nng.

Chun b đánh Huế tướng Võ Nguyên Giáp huy đng 8000 quân gm 2 Trung đoàn chính quy Bc Vit và 6 tiu đoàn cng sn đa phương. Trong đó 5000 quân dùng đ tn công, 3000 quân còn li dùng đ bo v đường tiếp vn vũ khí và người ca cng quân và đng thi chn đường tiếp vn ca M-Vit. Lc lượng tn công gm hai Đoàn. Đoàn 5 do Trung Tá Nguyn Vn ch huy chia làm hai mũi đánh t phía nam vào khu hành chánh và MACV. Đoàn 6 do Trung Tá Nguyn Trng Dn ch huy cũng chia làm hai mũi đánh vào Thành Ni, chiếm ct c đ kéo c và đn Mang Cá. Đoàn 6 tp hp và xut quân t qun Hương Trà, trong khi Đòan 5 t  thung lũng A Sao trong rng Trường Sơn vượt sông Hương ti bến đò Đình Môn tiến vào phía nam Huế qua ngõ cu Lim.

My tháng trước khi tn công quân đi cng sn đã được hun luyên k thut đánh trong thành ph và công an được lnh chun b mt danh sách quân cán chính Vit Nam Cng Hòa trong thành ph s b giết khi chiếm Huế. Trong thi gian 26 ngày đánh nhau ti Huế, Giáp rút t Khe Sanh đưa vào chiến trường Huế - Tha Thiên thêm 3 trung đoàn nâng tng s quân ca chiến dch Huế lên đến 20.000 quân.

Trong đêm 28/1/1968 mt tiu đoàn đc công đã đưa vũ khí lén lút vào thành ph và mc thường phc trà trn vào dân chúng (Theo “Cuc Tng Công Kích – Tng Khi Nghĩa 1968 - TCK/TKN” trang 228 ca Khi Quân s, Phòng 5/TTM). Do tha thun ngưng bn Tết, gn mt na quân lính Vit Nam Cng Hòa ngh phép ăn Tết nên khi cng sn tn công lc lượng chng đ ca Vit Nam Cng Hòa rt yếu.Tuy nhiên nh mt yếu t tinh thn, đn Mang Cá không b cng sn tràn ngp.

Trong đêm Giao tha, Chun tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lnh Sư đoàn I được tin cng sn đánh vào mt s thành ph duyên hi như Nha Trang và pháo kích Đà Nng. Sáng mng Mt ông ra lnh cm tri nhân viên cơ hu, và đêm Mng 1 Tết ông ng li đn. S hin din ca tướng Trưởng đã làm cho nhân viên lên tinh thn và chng gi không cho cng sn tràn ngp. Cng quân ch chiếm được bnh vin nm ngoài đn chính và sau đó b đy lui. Đi đi Thám báo cũng bám gi được mt na sân bay Tây Lc .

T mng 1 đến mng 8 (30/1 - 6/2) cng sn kêu gi và ch đi nhân dân Huế ni dy bày t thái đ không chp nhn chính quyn Vit Nam Cng Hòa và s hin din ca quân đi Hoa Kỳ. Nhưng điu này đã không xy ra. Ngai tr cán b cng sn và mt thiu s nm vùng, nhân dân Huế nm im trong nhà hoc chy trn khi thy bóng dáng cng quân.

Song hành vi s kêu gi qun chúng, công an tiếp tc chương trình tàn sát. Nhng người trong danh sách lp sn được gi ra trình din, cho v vài hôm đ thuyết phc nhng người còn trn tránh. Sau đó kêu đi hc tp và giết hết trong đêm ti đơn gin bng mt viên đn vào đu và vùi thây trong nhng h chôn tp th ti sân trường trung hc Gia Hi, Bãi Dâu và chùa Tăng Quang T. Kế hoch đưa ra khi Huế đ giết không thc hin được do cuc phn công và bao vây mt tây nam thành ph ca Sư Đòan K binh không vn Hoa Kỳ.

Cuc phn công đt 1 ca quân đi Vit Nam Cng Hòa và Hoa Kỳ bt đu ngày mng 2 Tết. Trong đt phn công này Hoa Kỳ và Vit Nam Cng Hòa chu nhiu tn tht vì tưởng rng cng quân có nhiu lm là mt hay hai tiu đoàn. Tướng Ngô Quang Trưởng và tướng Foster LaHue và B Tư Lnh Vit-M Sài gòn không ng lúc này cng sn có gn 1 sư đoàn trong thành ph Huế.

Tướng Trưởng ra lnh Tiu Đoàn 2 Dù cùng vi mt Chi đoàn thiết giáp đang đóng làng T H tiến v Thành Ni đ gii ta áp lc vào b Tư Lnh Sư Đoàn. Bch huy Thiết đoàn 7 K binh đóng An Cu cũng được lnh tiến vào thành ph. Bch huy Thiết đoàn do Trung Tá Phan Hu Chí (Thiết đoàn trưởng) ch huy cùng vi hai sĩ quan thiết giáp khác, trong đó có Đi úy Trương Quang Thương Chi đòan trưởng m đường. Ngoài công tác gii ta thành ph bch huy Thiết đoàn còn có nhim v giải cu gia đình tướng Ngô Quang Trưởng đang kt bên hu ngn.

Đoàn thiết k binh ca Trung Tá Chí ra khi b ch huy thiết đoàn nhưng không tiến lên được vì ha lc ca cng quân. V phn tiu đoàn Dù trên đường tiến v ca An Hòa phi cht vt chiến đu vi nhiu tn tht đến 3 gi chiu ngày mng 2, mi tiến sát b Tư Lnh Sư Đoàn 1.

Trong khi đó tướng LeHue gi mt đi đi Thy quân Lc chiến do Đạị úy Gordon Batcheller ch huy có trang b 4 dàn súng đi liên 12.7 ly t Phú Bài theo quc l 1 lên Huế. Đi úy Batcheller được lnh tiến qua thành ph liên lc vi tiu đoàn Vit Nam Cng Hòa t phiá Bc tiến vào. Trên đường tiến quân đi úy Batcheller gp đơn v tiếp tế có 4 xe thiết giáp h tng ca Trung Tá LaMontagne đang trên đường tiếp tế đnh kỳ cho sư Đoàn 3 Thy quân Lc chiến Hoa Kỳ vùng gii tuyến. Gn An Cu hai đơn v này gp chi đoàn thiết giáp ca Trung Tá Chí. Ba đơn v - hai M, mt Vit – phi hp sc mnh dùng ha lc áp đo băng qua cu An Cu tiến v MACV Huế .

B ch huy Thiết đoàn ca Trung Tá Chí dn đu chc thng ha lc ca cng quân băng qua cánh đng trng ni lin ch An Cu vi Tiu khu Tha Thiên (bên cnh MACV). Khi đến trước Ty Cnh Sát thiết giáp ca Trung Tá Chí b bn h, Trung Tá Chí t thương. Hai x th trên thiết giáp ca Đi Úy Thương cũng b thương. Đi úy Thương cho thiết giáp chy ra ng nhà hàng Chaffanjon, ra đường Lê Li ri chy v Tiu khu an tòan. Trên đường t An Cu tiến vào thành ph Đi úy Batcheller b thương nng. Được tin, tướng LaHue gi mt tiu đoàn do Trung tá Gravel ch huy t Phú Bài lên tiếp vin. Đến 3 gi chiu đơn v ca Gravel và LaMontagne tiến vào được MACV, sau khi đã cho tn thương đi úy Bacheller và các binh sĩ khác v Phú Bài. Đến MACV Trung tá Gravel được lnh tiến qua Thành Ni. Nhưng vi tn tht nng n