Chung quanh Nghị quyết 12-NQ/TW

 

Trn Bình Nam

 

        Ngày 18/1/2012, BCH/TW đng Cng sn Vit Nam ph biến Ngh quyết ca Hi ngh TW khóa XI  do ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng ký ngày 16/1. Ngh quyết mang s 12-NQ/TW.

        Đc toàn bn văn 9 trang, đc gi thy nhng gì viết v tình hình suy đi ca đng, nguyên nhân và bin pháp sa cha đu đã đưc nói đến nhiu ln sau mi ln hp Đi hi Đng hay TW Đng, ít nht k t Đi hi 6 năm 1986 sau khi đng Cng sn Vit Nam thi hành chính sách “đi mi”.

        Cũng như các Ngh quyết khác, Ngh quyết 12-NQ/TW chan cha li l tha thiết, phân tích bnh hon xã hi sâu sc, đ ra phương thuc sa cha nghiêm khc thu đáo, tưng chng như con bnh xã hi Vit Nam sp có thuc tiên.

        V tình hình Ngh quyết viết:

Bên cnh kết qu đt được, công tác xây dng Đng vn còn không ít hn chế, yếu kém, thm chí có nhng yếu kém khuyết đim kéo dài qua nhiu nhim kỳ chm được khc phc, làm gim sút lòng tin ca nhân dân đi vi Đng; nếu không được sa cha s là thách thc đi vi vai trò lãnh đo ca Đng và s tn vong ca chế đ. Ni lên mt s vn đ cp bách sau đây:

Mt b phn không nh cán b, đng viên, trong đó có nhng đng viên gi v trí lãnh đo, qun lý, k c mt s cán b cao cp, suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng vi nhng biu hin khác nhau v s phai nht lý tưởng, sa vào ch nghĩa cá nhân ích k, cơ hi, thc dng, chy theo danh li, tin tài, kèn ca đa v, cc b, tham nhũng, lãng phí, tùy tin, vô nguyên tc…

Đi ngũ cán b cp Trung ương, cp chiến lược rt quan trng nhưng chưa được xây dng mt cách cơ bn. Công tác quy hoch cán b mi tp trung thc hin đa phương, chưa thc hin được cp trung ương, dn đến s hng ht, chp vá, không đng b và thiếu ch đng trong công tác b trí, phân công cán b. Mt s trường hp đánh giá, b trí cán b chưa tht công tâm, khách quan, không vì yêu cu công vic, b trí không đúng s trường, năng lc, nh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đo, s phát trin ca ngành, đa phương và c nước.

Nguyên tc “tp th lãnh đo, cá nhân ph trách” trên thc tế nhiu nơi rơi vào hình thc, do không xác đnh rõ cơ chế trách nhim, mi quan h gia tp th và cá nhân, khi sai sót, khuyết đim không ai chu trách nhim. Do vy, va có hin tượng da dm vào tp th, không rõ trách nhim cá nhân, va không khuyến khích người đng đu có nhit tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, to k h cho cách làm vic tc trách, trì tr, hoc lm dng quyn lc mt cách tinh vi đ mưu cu li ích cá nhân.”

        Như mt đip khúc, đng đ ti cho tình hình khách quan ca đi mi kinh tế và các thế lc thù đch, trước khi ch trích s biến cht ca cán b đng viên ca mình.

        Quy ti cho các thế lc thù đch Ngh quyết viết:

Tình hình trên đây có nguyên nhân khách quan do vic thc hin đi mi kinh tế phi va làm, va rút kinh nghim, chưa lường hết được nhng tác đng ca mt trái cơ chế th trường, hi nhp quc tế, chưa có s chun b tht k v lp trường, tư tưởng và c cách thc tiếp cn mi cho cán b, đng viên. Đc bit, còn thiếu nhng cơ chế, chính sách đng b, khoa hc đ ch đng ngăn nga nhng vi phm.

Đt nước ta đang trong thi kỳ đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa, hi nhp quc tế, xây dng, phát trin vi quy mô ngày càng ln, mt b phn cán b lãnh đo, qun lý nm gi khi lượng tài sn, ngun vn ln ca tp th, ca Nhà nước, đó là môi trường đ ch nghĩa cá nhân v li, thc dng phát trin.

Trong khi đó, các thế lc thù đch không t b âm mưu và hot đng “din biến hòa bình”, thúc đy “t din biến”, “t chuyn hóa”, tăng cường hot đng chng phá, chia r ni b Đng và phá hoi mi quan h gn bó gia Đng vi nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đo ca Đng.”

        Phê bình cán b biến cht, Ngh quyết viết:

Cán b, đng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyn, gim sút ý chí chiến đu, quên đi trách nhim, bn phn trước Đng, trước nhân dân. Vic t chc thc hin các ch trương, chính sách ca Đng, Nhà nước, các ngh quyết, ch th, quy đnh v xây dng, chnh đn Đng mt s nơi chưa đến nơi đến chn, k cương, k lut không nghiêm, nói không đi đôi vi làm, hoc làm chiếu l.

Các nguyên tc tp trung dân ch, t phê bình và phê bình nhiu nơi va b buông lng trong thc hin, va chưa được quy đnh c th đ làm cơ s cho công tác kim tra, giám sát. Vic nghiên cu, sa đi, ban hành cơ chế, chính sách, pháp lut thích ng vi quá trình vn hành ca nn kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa chưa kp thi; nhiu văn bn quy đnh thiếu chế tài c th. Đánh giá, s dng, b trí cán b còn n nang, cc b, chưa chú trng phát hin và có cơ chế tht s đ trng dng người có đc, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phm, uy tín gim sút, năng lc yếu kém.

Công tác tuyên truyn, giáo dc chính tr, tư tưởng, đo đc, li sng nhiu khi còn hình thc, chưa đ sc đng viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mng ca cán b, đng viên; mt s nơi có tình trng nhng vic làm đúng, gương người tt không được đ cao, bo v; nhng sai sót, vi phm không được phê phán, x lý nghiêm minh. Công tác kim tra, giám sát, gi gìn k cương, k lut nhiu nơi, nhiu cp chưa thường xuyên, ráo riết; đu tranh vi nhng vi phm còn n nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát ca nhân dân thông qua Mt trn T quc và các đoàn th chính tr – xã hi chưa được phát huy, hiu qu chưa cao.”

        Sau đó Ngh quyết đưa ra 8 phương thuc gi là:

“8 nhim v trong công tác xây dng Đng mà Đi hi đi biu toàn quc ln th XI ca Đng đã đ ra,”

        Trong đó có 3 nhim v quan trng hàng đu:

Mt là, kiên quyết đu tranh ngăn chn, đy lùi tình trng suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng ca mt b phn không nh cán b, đng viên, trước hết là cán b lãnh đo, qun lý các cp đ nâng cao năng lc lãnh đo, sc chiến đu ca Đng, cng c nim tin ca đng viên và ca nhân dân đi vi Đng.

Hai là, xây dng đi ngũ cán b lãnh đo, qun lý các cp, nht là cp trung ương, đáp ng yêu cu ca s nghip công nghip hóa, hin đi hóa và hi nhp quc tế.

Ba là, xác đnh rõ thm quyn, trách nhim người đng đu cp y, chính quyn trong mi quan h vi tp th cp y, cơ quan, đơn v; tiếp tc đi mi phương thc lãnh đo ca Đng.

Trong ba vn đ trên, vn đ th nht là trng tâm, xuyên sut và cp bách nht”

        Sau khi đ ra tình hình, Ngh quyết đưa ra gai pháp:

        Th  nht là phê bình và t phê bình

… Nêu cao tính tin phong, gương mu ca cp trên. Mt là, B Chính tr, Ban Bí thư, Ban Chp hành Trung ương tp trung kim đim, đánh giá làm rõ ti sao nhng hn chế, khuyết đim đã ch ra nhiu năm nhưng chm được khc phc, có mt còn yếu kém, phc tp thêm; làm rõ nguyên nhân tr ngi trong vic lãnh đo thc hin các ngh quyết ca Trung ương v xây dng Đng. Hai là, các đng chí y viên B Chính tr, Ban Bí thư, y viên Ban Chp hành Trung ương tiến hành kim đim, đánh giá liên h bn thân v kết qu thc hin nhim v được giao liên quan đến mt s vn đ cp bách nêu trong Ngh quyết này, đ ra bin pháp khc phc. Tp trung làm rõ trách nhim cá nhân, gương mu thc hin nguyên tc tp trung dân ch, tp th lãnh đo, cá nhân ph trách, t phê bình và phê bình, nói đi đôi vi làm, nêu gương v đo đc, li sng. Ba là, các đng chí y viên ban cán s đng, đng đoàn, đng y trc thuc Trung ương, lãnh đo các ban ca Trung ương Đng, ban thường v các tnh y, thành y và cp y các cp nghiêm túc kim đim, t phê bình và phê bình, nêu gương bng hành đng thc tế

        Sau đó là tránh tròng tréo gia chc năng ca cán b đng vi cán b nhà nưc, bng cách:

“… thc hin thí đim ch trương bí thư cp y đng thi là ch tch y ban nhân dân cp xã, cp huyn; gn vi xây dng quy chế kim tra, giám sát, bo đm thc s có hiu qu, ngăn chn s lm quyn, đc đoán. Sơ kết rút kinh nghim đ có ch trương v vic đi hi đng b t cp tnh đến cp cơ s trc tiếp bu bí thư cp y có s dư.

        Sau cùng nâng cao hiu qu chng tham nhũng bng cách:

“ … tăng cường công tác kim tra, giám sát, thanh tra, kim toán, điu tra, truy t, xét x đ nâng cao hiu qu công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí. Sm tng kết toàn din công tác đu tranh phòng, chng tham nhũng, lãng phí, thc hành tiết kim; b sung, sa đi Lut Phòng, chng tham nhũng. Kin toàn và tăng cường trách nhim, nâng cao hiu qu hot đng ca cơ quan phòng, chng tham nhũng. Xét x nghiêm nhng v án tham nhũng, trước hết là nhng v nghiêm trng, phc tp, được nhân dân quan tâm.”

        Ngh quyết còn đi qua s ci t cơ chế và chính sách, ci t công tác giáo dc và tư tưởng, phân công thc hin làm tt t B chính tr tr xung các chi b đng thp nht.

        Và sau cùng, Ngh quyết kết lun:

Ban Chp hành Trung ương Đng tin tưởng, vi truyn thng và bn cht tt đp ca Đng, được nhân dân đng tình, ng h, nht đnh chúng ta s thc hin thng li Ngh quyết này, to bước chuyn biến mi trong công tác xây dng Đng, làm cho Đng ta ngày càng trong sch, vng mnh.”

**

        Bn Ngh quyết là mt bn văn hòan chnh v cách đt vn đ, cu trúc và hành văn. Nếu là mt bài lun án ca mt sinh viên ban cao hc thì đó là mt lun án xut sc.

        Nhưng đây là mt Ngh quyết ca đng. Ni dung bn Ngh quyết có 3 đim đáng quan tâm:

        Th nht: Nhng gì viết trong Ngh quyết t ý tưởng cho đến cách hành văn đu rt quen thuc, nghĩa là nhân dân đã được nghe và được đng ha nhiu ln. Không phi nhân dân mà các đng viên khi đc Ngh quyết (nếu h có đ kiên nhn đ đc) s không khi than thm “kh quá biết ri nói mãi

        Th hai: Ai cũng biết nhng gì Ngh quyết đ ra s không thc hin được. Không phi vì người ta nghi ng thin chí ca nhng người viết và ký Ngh quyết. Mt s thành phn dân chúng vn còn kiên nhn đ tin rng mt s không ít đng viên lãnh đo đng Cng sn Vit Nam còn có lòng mun làm điu tt, nhưng người ta biết h không thc hin được vì cơ chế tròng tréo không cho phép ai có chiếc đũa thn đ thc hin Ngh quyết thành công.

        Bn Ngh quyết như tiếng kèn thúc quân, thúc đng hãy nhìn vào thc tế suy đi ca quc gia đng lên ci t đng, lãnh đo nhân dân, như mt võ sĩ quyết mang gươm qúy xung núi phù suy dit bo. Nhưng trước khi xung núi võ sĩ đã t buc hai cánh tay mình nên không th vung kiếm thi hành s mng.

        C cho rng Đng mun chng tham nhũng. Nhưng chng tham nhũng cn báo chí t do đ phanh phui tham nhũng. Và khi được phanh phui cn có cơ chế đc lp điu tra, và khi h sơ hoàn tt cn có tòa án đc lp đ xét x. Vit Nam dưới chế đ Cng sn hôm nay không có t do báo chí. Ký gi phanh phui tham nhũng đng phi nhân vt gc ln thì đi tù. Cơ quan điu tra tham nhũng ch được đng chm viên chc c nh hoc nm trong tm ngm b loi b. Và nếu ra toà, quan tòa ch ch th ca Đng đ x và đnh án.

        Đng nm tòan quyn mi sinh hot quc gia. S hiu biết ca tp th lãnh đo gm TW đng và B chính tr có gii hn. Trong khi đó các nghiên cu có tính đc lp và khoa hc trong mi lĩnh vc nht là lĩnh vc kinh tế tài chánh đu b sàn lc qua cái khi hiu biết gii hn nhưng có quyn ly quyết đnh ti hu đó.

        Vn đ bc xúc đang to ra s ngt ngt quc gia là vic sung công đt đai ca dân chúng (nht là các vùng đt tt chung quanh các đô th) đ xây dng nhà máy trong chương trình phát trin kinh tế. Dân có đt b sung công được bi hoàn vi giá rt thp so vi giá th trường. Các viên chc chính ph bng móc ngoc b túi mt phn s tin khác bit này ch mt phn nh được sung vào ngân sách quc gia. T s tin (xem như cướp đt ca dân mà ra) nhà ca, bit th mc lên như nm và hu hết là tài sn ca cán b đng viên có chc có quyn ăn chia nhau t đa phương đến Trung ương. Ti các nước t do có lut l thuế khóa thông thóang, thuế nhà ca (property tax) là mt ngun thu quan trng ca ngân sách. Ti Vit Nam trong đà phát trin xây ct nhà ca hin nay, thuế nhà ca là mt thun lý và cn thiết, nhưng không ai nhc ti vì đng không mun đánh thuế trên tài sn ca mình. Phi chi có thuế nhà ca đ có ngân sách bi hoàn xng đáng cho dân b ly đt thì đã tránh được vn nn đau lòng tng đòan “dân oan” kéo nhau đi kin rn rn t Sài gòn đến Hà ni.

        Bu c ti Vit Nam dưới lut l ca đng được dân chúng miêu t bng nhóm ch rt n tượng và chính xác “đng c dân bu ”. Đng đ nhy bén đ thy cái mũi kim chích nh mà rt đau đó nên trong Ngh quyết này ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng ch th các cp y:

 “… rút kinh nghim đ có ch trương v vic đi hi đng b t cp tnh đến cp cơ s trc tiếp bu bí thư cp y có s dư. “

        Thay vì đ c nhiu người đ đng viên có quyn chn la mt cp y tương đi tt nht thì ông Tng bí thư ch dám ch th “bu bí thư cp y có s dư  nghĩa là dư mt vài người lót đường cho có v dân ch ch người đc c thì “cp y trên” đã chn ri và thường không phi là đng viên gii nht mà có gc to nht. Quy tc “có s dư” này cũng được áp dng cht ch trong các cuc bu c dân biu quc hi, kết qu các dân biu ca quc hi trên nguyên t