Đọc “Đối Mặt” của nhà tranh đấu Vi Đức Hồi

 

                 Trn Bình Nam

 

Nhà xut bn Ngưi Vit va cho phát hành cun sách “Đi Mt: đi trên con đưng dân ch” dày 544 trang ca ông Vi Đc Hi, mt nhà đu tranh cho dân ch trong nưc.

DoiMat_ViDucHoiÔng Võ Văn Minh ch biên mng đin t “Đi thoi” ngưi đi din chính thc ông Vi Đc Hi cho tôi đc bn tho và yêu cu viết li gii thiu . Đc xong bn tho, cm mến tâm huyết tác gi tôi không ngn ngi nhn li.

Ông Vi Đc Hi, mt đng viên đng Cng sn Vit Nam, ngưi tng là thành viên ca y ban Thưng v Huyn y huyn Hu Lũng thuc tnh Lng Sơn, Ch tch y ban Tuyên truyn và Giám đc trưng Đng cp huyn đã âm thm h tr phong trào kêu gi tôn trng nhân quyn và m rng dân ch ti Vit Nam vào nhng năm 2005, 2006. Do quan đim đi lp đó ông b khai tr khi Đng.

T  đi hi 6 ca đng Cng snVit Nam năm 1986 ch trương “đi mi” mt s văn ngh sĩ d dm viết mt s sách nói v các mt tiêu cc ca chế đ, tiên phong là Dương Thu Hương và Trn Mnh Ho. Trưc khí thế ng h ca nhân dân Đng hong s chn li. Nhưng sau khi Đông Âu và Liên bang Xô viết sp đ vào đu thp niên 1990  Đng không còn kh năng ngăn chn.

Mt lot tác phm viết t trong nưc và in ti hi ngoi ra đi:  “Hoa xuyên tuyết” ca cu đi tá Bùi Tín t nn ti Pháp; “Đêm gia ban ngày” ca Vũ Thư Hiên (1997); “Đc chuyn k năm 2000” ca  Bùi Ngc Tn (1999); “Hi ký ca mt thng hèn” ca nhc sĩ Tô Hi (2007); và mi đây hai tp “Đèn Cù” ca Trn Đĩnh (2014) nếu ch k  mt s tác phm tưng trưng.

Hi ký “Đi Mt” ca Vi Đc Hi viết xong gia năm 2009 đã đưc ph biến trên hai mng đin t “Thông Lun” và “Đi thoi” và nay đưc in thành sách s tham gia vào cái rng tác phm viết v s thi nát ca chế đ Cng sn và công cuc đu tranh cho t do dân ch và công bình xã hi trong lòng đng Cng sn Vit Nam.

Ông Vi Đc Hi sinh năm 1957, năm nay 58 tui. Ông không phi là mt nhà văn hay mt ngh sĩ như các nhà văn Vũ Thư Hiên, Bùi Ngc Tn, Tô Hi, Trn Đĩnh …, nên tác phm ca ông đơn gin, mc mc. Và ông viết tp “Đi Mt” năm 2009 trưc khi vào tù nên nó cũng không phn nh toàn b nhng gì ông mun viết. Ông b bt cui năm 2010, lãnh án 5 năm tù giam, 3 năm qun chế  và mi va đưc t do.

Tôi  không so sánh “Đi mt” ca ông Vi Đc Hi vi các tác phm có giá tr hơn v văn chương như “Đêm gia ban ngày” hay “Đc chuyn k năm 2000”,  nhưng “Đi Mt” có mt giá tr riêng ca nó mà nhiu tác phm không có.

Ông Vi Đc Hi là mt đng viên đng Cng sn Vit Nam có ch đng nht đnh trong hàng ngũ lãnh đo ca tnh Lng Sơn, nhưng ông đã can đm t b quyn lc và quyn li đ đi mt vi b máy khng l ca Đng.  Ông biết “đi mt” vi Đng là thân tàn ma di, v con nheo nhóc, nhưng bao năm trăn tr và dày vò vi ni tâm, ông biết ông không th sng vi gi di.

Là mt ngưi Vit Nam gc Tày, sinh sng ti Hu Lũng, vùng thưng du tnh Lng Sơn, ln lên nh cha có chút thế lc trong Đng, ông đưc đi hc và sm đưc giáo dc trong khuôn mu ca Đng. Ông đưc dy rng, Đng có sc mnh vô song, Đng là ngưi đy t và là ngưi ân nhân ca nhân dân và ông tin s giáo dc đó như tin mt đnh đ toán hc,  nht là khi Đng va chiến thng Hoa Kỳ thng nht đt nưc. Nh phn đu, năm 23 tui ông đưc kết np Đng. Ba năm sau, năm 1983 ông đưc gi v Hà ni theo hc trưng đng Nguyn Ái Quc h cao cp.

Năm 1986 tt nghip , lòng tin tưng ca ông vào Đng càng mnh hơn lúc nào hết, mc dù quan sát quanh mình ông thoáng thy sau 10 năm thng nht, đt nưc vn còn tt hu, nhân dân còn đói kh, nn cưng hào ác bá do đng viên lm dng quyn lc to nên càng ngày càng gay gt. Đng trn an ông đó là hu qu ca chiến tranh và s phá hoi ca các thế lc phn đng trên thế gii. Và ông tin rng vi tài lãnh đo “tài tình” ca Đng cơn khó khăn s đi qua và nhân dân s là ch nhân ca đt nưc Vit Nam tươi đp vi s tn ty phc v ca ngưi “đy t” trung thành là Đng Cng sn Vit Nam.

Nhưng càng ngày ông càng thy cán b đng viên thoái hóa, làm giàu bng bán quyn, bán chc, xa ri và coi thưng qun chúng, và sng gi di có lúc đến đ kh . Ông Vi Đc Hi thut li hai chuyn nh đã tác đng ln vào tư duy ca ông.

Ông viết: “Tôi nh có ln mt lãnh đo cp tnh xung cơ s thăm và làm vic, đám tr con xúm vào ngm nghía chiếc xe con ca v lãnh đo đa phương, có v thư ký gì đó ra bo ngưi tài xế vi ging gay gt: Cu phi chú ý, không đ cho bn tr con nó đến gn xe, ko nó nghch,v by lên xe b xưc sơn là hng xe. Ngưi lái xe vâng d liên hi. Ri vn ngưi cán b y quay li dõng dc vi đám tr con: bn nhóc chúng mày đi ra ngoài chơi, không đưc đng vào xe ô tô nhé, đa nào nghch xe b m phi đn m, bán hết s trâu, bò ca xã này còn chưa đn ni chiếc xe này, chúng mày hiu chưa?        

Chuyn th hai ông ghi li ông tng đi d nhiu ln ngày nh ơn thương binh lit s đưc t chc hng năm vào ngày 27-7. Ông ít thy thương binh, gia đình lit sĩ, mà ch thy nhn mt đi din các ban ngành hi hp li ăn nhu. Và mt hình nh đp vào mt ông là mt hôm có v ch ta cp cao ca Đng hng chí phát biu vi ging giu ct: “Theo tôi nên đ ngh Đng, Nhà nưc tách ra ngày thương binh riêng, ngày lit sĩ riêng đ anh em mình có nhiu dp bù khú vi nhau hơn. Ri ông cưi khà khà chng cn gi ý t gì vi mi ngưi xung quanh. Mi ngưi đng thanh tán thưng, cùng nhau nâng chén hô to: dô... dô.”

Thi gian sau khi Đông Âu và Liên bang Xô viết sp đ, Đng mang bài bn “đi mi” đưc tm ngưng ra xài li, và đng viên cũng như qun chúng đưc hc tp li tư duy ci m. Nhưng ông Vi Đc Hi nhn ra rng Đng đi mi đ cu Đng ch không phi đ cu dân. Đi mi kinh tế mang li mt đi sng vt cht thoi mái hơn và mm ming ca dân ít b kim soát hơn. Nhưng đng viên có nhiu cơ hi vơ vét làm giàu hơn trưc, và qun chúng phi hiu rng “làm gì thì làm, c ăn, c nói, c hưng nhưng đng đng đến quyn lãnh đo ca Đng”.

Cái kh tâm ca ông Vi Đc Hi là ông không sng đưc vi cái mâu thun đy di trá như vy. Và trong không khí đu tranh cho t do dân ch và nhân quyn ti Hà ni vi Nguyn Văn Đài và Lê Th Công Nhân và s ym tr ca truyn thông quc tế ông Vi Đc Hi quyết đnh đt vn đ vi Đng. Ông gia nhp Khi 8406, viết bài cho báo đin t “T Quc” , mt t báo đi lp vi Đng do nhà khoa hc đa cht Nguyn Thanh Giang làm ch bút dưi nhiu bút hiu khác nhau. Tháng 12 năm 2006 vi bút hiu  Hu Hi ông Vi Đc Hi viết sáu bài tham lun gi đăng trên mng đin tĐi Thoi” và Thông Lun  ni dung gm:

Hãy đ cho nhân dân t quyết đnh ly ngưi đi biu ca mình”,     “Quc hi Vit Nam, Dân bu hay Đng c”,

“S ngo mn ca Đng cng sn Vit Nam”

“Thn tưng H Chí Minh có th cu cánh cho Đng cng sn Vit nam không?”,

“Các nhà đu tranh dân ch không vi phm pháp lut Vit Nam”,   “Đu tranh dân ch trong tình hình mi”.

Tháng 3 năm 2007  trong lúc đang lên lp cho lp cán b chun b đng viên ti huyn nhà ông đưc giy mi trình din đng y tnh Lng Sơn ngay. Công an đã biết Hu Hi là ai và ngày “Đi Mt” vi Đng bt đu. Ông chn thái đ đi mt trong h thng lut pháp ca Đng và ca Nhà nưc.

Trưc s cht vn ca lãnh đo tnh vì lý do gì ông hot đng chng Đng, ông Vi Đc Hi thng thn tr li : “Tôi thành tht xin li Đng vì trưc đây tôi đã th vi Đng là tuyt đi trung thành vi s nghip ca Đng nhưng vì tôi thy Đng ta đã t lâu không còn xng đáng vi vai trò lãnh đo xã hi bi nhng vic làm ca Đng trong sut hơn na thế k qua không đúng vi mc đích, tôn ch ca Đng. Tôi cũng thành tht vi Đng rng đã t lâu tôi đã không còn xem mình là đng viên ca Đng vì nhng đng viên có chc, có quyn ca Đng đã làm tôi coi thưng Đng. Tôi đã t quyết đnh cho mình ly khai trên mt tinh thn vi Đng t nhng năm đu ca thp niên 90. Mt ln na tôi thành tht xin li Đng.

Kết thúc bui đi mt vi lãnh đo tnh ông Vi Đc Hi xác nhn ông vi phm k lut Đng nhưng không vi phm pháp lut quc gia. Ông nhn hình thc x pht cao nht ca Đng là “khai tr”. Ông t nguyn tr li các chc v chính quyn ông đang gi và chm dt chế đ công chc ca ông. Nhưng ông xác đnh ông có quyn hưng hưu bng ca mt viên chc chính quyn hi hưu và quyn làm nhng gì pháp lut không minh th cm như quyn tham gia các hot đng đòi hi t do dân ch.

Sau khi b khai tr ra khi Đng, ông Vi Đc Hi b Đng cô lp. Bt c ai dù là bà con trong h tc đu b khuy nhiu nếu đến thăm viếng hay thăm hi ông. V ông, bà Hoàng Th Tươi, đng viên, giáo viên tiu hc, b ép t chc vi lý do không làm tròn nhim v mt đng viên khuyên nh chng trung thành vi Đng.

Dù vy ông Vi Đc Hi vn tìm cách có mt trong nhng dp biu dương tinh thn đu tranh ti Hà ni.Tháng 2 năm 2008 c Hoàng Minh Chính qua đi, công an ph mt tm lưi toàn quc ngăn cn nhng nhà đu tranh v Hà Ni tham d tang l. Ông Vi Đc Hi vn lt lưi tnh Lng Sơn và có mt trong tang l. Tháng Tư năm đó, dù b đe da ông vn tìm cách trn v Hà ni ln na cùng vi anh ch em dân ch và thành phn dân oan t các tnh min Bc kéo ti hn ti ch Đng Xuân dăng biu ng chng Trung quc rưc đuc thế vn mùa hè qua thành ph Sàigòn, đng thi phn đi Trung quc sát nhp hành chánh hai qun đo Hoàng Sa và Trưng Sa ca Vit Nam vào tnh Hi Nam cui năm 2007. Ông Vi Đc Hi đã thut li ln này công an sc phc không tin ra tay đã mc thưng phc gi làm thành phn xã hi đen đánh đp nhng ngưi tham d, mt hình thc khng b làm cho Vit Nam đáng đưc Liên hip quc ghi danh vào danh sách các nưc khng b (state terrorism) trên thế gii .

Git nưc làm đy ly. Tháng 10 năm 2010 đng Cng sn Vit Nam ra lnh bt ông v ti phát tán tài liu “Tuyên truyn chng nhà nưc Xã hi Ch nghĩa”sau khi ông cho phát hành trên các mng đin t tp sách “Đi Mt” này. Tháng 4 năm 2011 tòa phúc thm Lng Sơn kết thúc bn án pht ông 5 năm tù và 3 năm qun chế.

Các t chc đu tranh bt v li trên thế gii như  y Ban Bo V Ký Gi” (Committee to Protect Journalist),  T Chc Theo Dõi Nhân Quyn” (Human Right Watch), “T chc Ân xá Quc tế” (Amnesty International) đng lat lên tiếng yêu cu đng Cng sn Vit Nam tr t do cho ông. Năm 2011 “T Chc Theo Dõi Nhân Quyn”  tng ông gii Hellman/Hammett, mt gii dành cho nhng nhà văn không b cong ngoài bút trưc áp lc chính tr. Đng thi “T chc Ân xá Quc tế” ghi ông vào danh sách các tù nhân lương tâm ca thế gii. Trưc áp lc quc tế, ngày 12/4/2014 đng Cng sn Vit Nam tr t do cho ông, 18 tháng trưc ngày mãn hn tù.

Hôm nay, các bn có trong tay cun sách do ông Vi Đc Hi thut li quá trình chuyn biến tư duy và s đi mt ca ông vi đng Cng sn Vit Nam.  “Đi Mt” không có tính văn chương như mt s tác phm ca các nhà văn đi lp khác. “Đi Mt” khác bit ch tác gỉả quyết tâm ri b c xe do chính mình góp công sc đóng nên tưng là phương tin mang li công bình xã hi và no cơm m áo cho toàn dân đã tr thành cái ách đè đu kp c nhân dân, và s ri b đó kéo theo s t b v trí trong Đng, chc v trong chính quyn , s an toàn ca bn thân gia đình v con, và tù đày.

Mt cun sách d đc ca mt con ngưi bt khut có mt ni tâm trong sáng, yêu đi, yêu ngưi, yêu dân tc. Tôi xin  trân trng gii thiu “Đi Mt” vi đc gi trong và ngoài nưc.

Sách có th mua online  qua mt trong hai link:

NgưiVit:http://www.nguoivietshop.com/x110-x1ED1-x1EB7-x1EDD-x1EE7/dp/1518640125

 Amazon:http://www.amazon.com/Doi-Mat-Tren-Duong-Vietnamese/dp/1518640125/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1447975436&sr=8-1&keywords=Doi+mat

               Trần Bình Nam

                 California – Hoa Kỳ

                 Cuối Thu -2015

                 binhnam@sbcglobal.net

                 www.tranbinhnam.com