Kế hoch hóa gia đình ti Vit Nam

 

Trn Bình Nam

 

Theo mt bài báo đăng trên t tun báo The Economist s ngày 2/1/2016 chính ph Vit Nam va ban hành mt b lut kế hach hóa gia đình.

Bài báo bt đu t quang cnh trong phòng tíếp khách ca mt cơ s y tế tư nhân cung cp dch v phá thai ca n bác sĩ Nguyn T Hào chuyên v  bnh t cung và thai nghén (obstetrician/gynaecologist) ti Hà ni. Phòng trưng bày hoa giy đy màu sc, nhưng không khí trong phòng đi có v m đm. Bác sĩ Hào cho biết khách ca bà thưng là nhng thiếu n tr tui không hiu biết gì nhiu v sinh lý, tình dc và hu qu ca nó. Nhiu cô gái không chng mang bu đến quá tr phi đưc đưa vào bnh vin đ phá thai. Nhiu cô khác sinh con ri mang đến chùa nh các nhà sư hay ni sư nuôi giúp.

Vic th thai ngoài ý mun ti Vit Nam ch có th nga đưc nếu có chương trình sinh lý và tình dc ti các trưng trung hc đ nh cp. Nhưng nhng ngưi có trách nhim v giáo dc ti Vit Nam nghĩ rng “ging dy v sinh lý và tình dc ti trưng hc chng khác gì ch đưng cho hưu chy”. Cách tt nht là đng đá đng đến chuyn đó . Bác sĩ Hào nói: “Trên thc tế ‘hưu vn chy’”. Và tai hi là nhà trưng không ch cho hưu chy đưng nào cho an toàn.

Không có thng kê đ biết t l phá thai Vit Nam cao hay thp, nhưng theo các chuyên viên có l thuc hng cao trên thế gii. Chính ph cho t s 20% . Nhưng bnh vin chuyên v thai nghén ti Hà ni nói t s sát hơn là 40%.

Nhiu ph n không có mt ý nim gì v các cách nga thai, nên l ri phi phá. Nhiu trưng hp phá vì mun con trai đ ni dõi tông đưng và săn sóc b m khi v già. Ngưi Vit Nam tin con gái “ngai tc” nghĩa là đi ly chng ri là hết (TBN: mt quan nim đã li thi nhưng vn còn thnh hành ti Vit Nam và nht là Trung quc).

T năm 2003, chính quyn Vit Nam cm phá thai vì lý do trai hay gái nhưng lut này rt khó áp dng. Bà Nguyn th Hin, mt ph n có hai con ti Hà Ni nói  ch cn tn khong $75 m kim thì có khi bác sĩ làm siêu âm và cho biết cái thai là gái hay trai.

Theo thng kê ca Cơ quan Dân s Liên hip quc (UN Population Fund) hin nay ti Vit Nam c 100 bé gái thì có 111 bé trai được sinh ra, mt s chênh lch đáng k ch Trung quc. Đng Cng sn Vit Nam bt đu quan tâm đến nn trai tha gái thiếu . Kinh nghim trên thế gii cho thy mt xã hi có nhiu đàn ông đc thân (vì kiếm không ra v) thường b nn buôn người và mãi dâm, hiếp dâm to bt n cho xã hi .

Chính quyn Vit Nam hay thay đi chính sách sinh đ. Mt viên chc B Y tế Vit Nam nói: Có th Vit Nam s thay đi chính sách mt gia đình hai con hin nay khi Quc hi hp vào mùa Xuân năm nay sau Đi hi th 12 ca Đng d trù hp trong tháng 1/2016 .

Cũng đã đến lúc thay đi. Hin nay vi dân s 90 triu đa s tr  trung, Vit Nam có mt lc lượng lao đng 60 triu đ sc cung ng đ duy trì s phát trin kinh tế trong vòng 30 năm ti. Nhưng sau đó thì không biết được. Ti các thành ph hin nay s sinh không bù đp ni s người chết, nên dân s già dn và đến mt lúc nào đó s thiếu nhân công như tng xy ra ti Nht Bn và các quc gia phát trin. Nhưng Vit Nam s khác là các nước này giàu ri mi có nn thiếu nhân công. Vit Nam có th thiếu nhân công trước khi tr nên giàu có.

B lut kế hoch hóa gia đình mi ban hành không gii quyết được vn đ lc lượng lao đng trong tương lai. Điu khon cho phép mt gia đình có hai con không thay đi, nhưng cm phá thai sau khi th thai được12 tun l ngoi tr b hiếp dâm (hin nay là 22 tun l). Lut này có th làm cho nhiu ph n phá thai lén ti các trung tâm phá thai không đăng ký. Tháng Chín va qua có 17 chuyên viên v sc khe công cng ký mt thnh nguyn yu cu ni rng thi gian 12 tun l đ các ph n mang thai bt đc dĩ có thì gi lo cho vic phá thai mt cách an toàn

Lut mi đt nng vn đ bnh tt ca thai nhi, nhm khuyến khích các bà m phá thai nếu thy thai có triu chng bnh tt.

Khi tho b lut, b Y tế đnh b s gii hn hai con ti các thành ph, nhưng vn duy trì đi vi người  thiu s thôn quê đ khuyến khích các gia đình trung lưu các thành ph sinh đ nhiu hơn. Gi điu kin này s giúp duy trì các cơ s kim soát (vic sinh 2 con) và gi công ăn vic làm cho mt s công chc. Tuy nhiên  ý kiến này b xem là li thi và có tính kỳ th (TBN: Dù sao đây ch là bước d dm ca chính quyn trước vn đ dân s và lc lượng lao đng đang là vn đ ni bật ti  nhiu quc gia như Trung quc, Nht Bn. Vi lc lượng lao đng còn tr trung hin nay, Vit Nam còn có thì gi đ th)./.

 

Trn Bình Nam

11 Jan. 2016

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com