Chuyn bên l ca cuc

tranh c tng thng Hoa Kỳ năm 2016

 

Li gii thiu: Ni dung bài viết sau đây do ông Harlan Ullman, Ch tch tp hp Killowen, mt tp hp chuyên c vn cho các Lãnh t quc gia và Ch tch các đi Công ty, đng thi là c vn chính cho Hi đng Ch tch các đi Công ty liên quan đến An ninh Quc gia (Business Executives for National Security - BENS) vùng Đi Tây Dương đt tr s ti Hoa Thnh Đn.

Ông Harlan Ullman thưng đưa ra nhng vn đ ít ai đ ý nhưng quan trng rt cn cho ngưi lãnh đo quan tâm.

Vn đ hôm nay là “Cn điu kin gì đ lãnh đo quc gia?” (Qualified to run the country?” ông viết ngày 30/11/2015.

 

**Trn Bình Nam** lưc thut

Điu kin đ ng c tng thng (và Phó tng thng) Hoa Kỳ đưc quy đnh bi Hiến pháp, nhưng đi vi ông Ullman, nó có nhng ngõ khut và nếu không gii quyết đúng lúc có th tr thành mt vn đ có h ly trưc hết cho s n đnh ca Hoa Kỳ nói riêng, và thế gii nói chung, nht là khi thế gii đang phi đi đu vi hai đi nn thi tiết tàn phá toàn cu và nn Hi giáo (ISIS). Vai trò ca mt Hoa Kỳ n đnh không th thiếu trong công cuc chung này.

Theo ông Ullman, hin có 4 ng c viên có cơ đưc đng Cng hòa chn làm ng c viên tng thng. Đó là các ông Donald Trump, Ben Carson, Marco Rubio và Ted Cruz. Nói v kinh nghim không ai trong 4 ngưi có đ điu kin ti thiu đ lãnh đo quc gia theo tiêu chun c đin. Hai ngưi (Trump & Carsen) chưa có kinh nghim cm quyn, mt điu nhiu công dân Hoa Kỳ xem là cn thiết. Hai ngưi còn li (Rubio & Cruz) đu là Thưng ngh sĩ nhim kỳ đu tiên đu thiếu kinh nghim chính quyn.

Vn đ chn ai tùy dân chúng Hoa Kỳ, nhưng nếu bàn v điu kin theo Hiến pháp thì có th ng c viên Ted Cruz không đ điu kin. Hiến pháp đòi hi ng c viên tng thng Hoa Kỳ phi có: (1) ti thiu 35 tui, (2) trong nưc ít nht 14 năm (3) chiếm đưc đa s ca 539 c tri đoàn toàn quc – tc 270 phiếu tr lên. Và sau cùng (4) mt “công dân t nhiên” (a natural born citizen) ca Hoa Kỳ.

 Danh tnatural born” đưc hiu là sinh ra ti mt tiu bang ca Hoa Kỳ. Không có mt tin l, hay mt văn bn gc nào ca nhng ngưi khai sinh ra nưc M đnh nghĩa rõ ràng theo lut đnh thế nào là “natural born”. Thí d mt ngưi sinh ra ti mt vùng đt chưa thuc Hoa Kỳ, nhưng sau đó thuc Hoa Kỳ thì ngưi đó có phi là mt “natural born citizen” không?

Trong quá kh có nhiu trưng hp l m ri cũng  cho qua. Charles Curtis, Phó tng thng ca tng thng Hoover sinh ti bang Kansas năm 1860, mt năm trưc khi Kansas tr thành tiu bang Hoa Kỳ. Ông Barry Goldwater sinh ti Arizona năm 1909, ba năm trưc khi Arizona đưc sát nhp vào Hoa Kỳ như mt tiu bang. Không ai đt thành vn đ “natural born” ca các v đó.

Trưng hp gn nht là đi vi ông John McCain năm 2008. Ông McCain sinh ti căn c Hi quân Hoa Kỳ Coco Solo trong vùng nhưng đa Panama (Panama Canal Zone) ca Hoa Kỳ năm 1936. Thân sinh ông McCain là mt sĩ quan Hi quân đang phc v ti căn c.

Năm 1937 quc hi Hoa Kỳ thông qua lut s 8USC1403 ban quyn quc tch Hoa Kỳ cho ngưi sinh ra ti vùng Canal có b m là quân nhân đang phc v ti đó. Nhưng lut đó cũng không xác đnh rõ nhng ngưi như ông John McCain có phi là mt “natural born citizen” không.

Năm 2008 khi ông John McCain ra ng c  tng thng Hoa Kỳ, Fred Hollander kin tư cách “natural born” ca ông John McCain, nhưng tòa án bác. Và trưng hp ca ông John McCain đưc gỉải quyết là trước ngày bu c tng thng, Thưng vin Hoa Kỳ đng thanh thông qua mt quyết ngh công nhn ông John McCain là mt “natural born citizen”.

 Ted Cruz sinh ti Calgary, Canada, m là mt công dân Hoa Kỳ, nhưng b là ngưi Cuba. Ông là mt công dân Hoa Kỳ (do bên m) nhưng không có mt tin l nào chng t ông là mt “natural born citizen” đ có th làm tng thng. Không biết nếu Ted Cruz đưc chn làm ng c viên tng thng ca đng Cng Hòa thì vn đ hp hiến s gii quyết ra sao?

Điu đáng đ ý là cái lưi rt nhn ca ông Donald Trump không h đ cp đến tư cách ng c ca đi th, mc dù trưc đây ông là ngưi năng đng nht qu quyết ông Barack Obama không phi là “natural born” vì sinh ti Kennya! (TBN: ông Obama sinh ti bang Hawaii). Có l ông Trump theo chính sách thêm bn bt thù vì Ted Cruz chưa h tn công ông ta (TBN: Chưa thôi. Vì không khí tranh c càng lúc càng nóng, hai ba ng c viên hàng đu thế nào cũng phi đng nhau)

Có th các ng c viên Cng hòa nghĩ ông Ted Cruz khó đưc chn làm ng c viên ca đng, bày chuyn “đ hay không đ điu kin” ca ông Ted Cruz phng có ích gì. Còn các ng c viên Dân ch nghĩ chng li gì nêu ra mt vn đ trưc sau cũng đưc nêu ra nếu Ted Cruz đưc chn.

Cui cùng dân chúng Hoa Kỳ s đi đến mt quyết đnh, và nếu quyết đnh đúng có tính lâu dài, không b hong lon vì nhng lo lng bt an trưc mt thì 4 ng c viên Cng hòa Trump, Carsen, Rubio và Cruz đu không th tr thành tng thng Hoa Kỳ. Đng Dân ch đã nm chc 240 phiếu c tri đoàn ch còn cn 30 phiếu na. Đng Dân ch rt d ve vãn nhóm c tri thuc các sc dân thiu s và ph n vn b đng Cng Hòa ít lưu tâm đ có 30 phiếu này. T bc tranh chính tr hôm nay cuc tranh c tng thng Hoa Kỳ tháng 11 năm 2016 xem như đã vào lch s.

 Tuy nhiên trưc khi đến đim hn ca lch s, không ai có th biết cơn sóng gió ni b đng Cng hòa s đưa đy hai ng c viên hàng đu hin nay, Trump và Carsen đi v đâu. Nếu hai ông y biến mt, Ted Cruz có ch đ ngoi lên không? V phía Dân ch bà Hillary Clinton đang vng vàng đi đến đim hn ngoi tr v E-mail ca bà khi làm b trưng ngoi giao bt ng biến thành mt cơn bão.   

Nhưng chuyn “natural born” ca Ted Cruz cũng nên đưc gii quyết sm hơn là đ nưc đến chân. Nếu nó tr thành mt v án hiến pháp và tòa án phán quyết Ted Cruz không phi là mt “natural born citizen” thì Ted Cruz cũng không có hy vng gì đưc Thưng vin đng thanh ra quyết ngh ông là công dân “natural born” như Thưng vin đã làm vi TNS John McCain. Li thêm mt khng hong Híến pháp!

Trn Bình Nam

Dec. 12, 2015

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com