Nhân Tai & Thiên Tai

 

                 Trn Bình Nam

Thế gii chiến tranh th 2 chm dt năm 1945 m màn cho cuc chiến tranh lnh gia Hoa Kỳ và Liên xô. By mươi năm qua tình hình thế gii có lúc căng thng tưng chng như Thế gii chiến tranh th 3 có th xy ra bt c lúc nào. Nhưng nh bom nguyên t, không ai mun đánh ai trưc đ cùng t sát nên đã tránh đưc chiến tranh. Bưc qua thế k 21, Trung quc nhp cuc siêu cưng và thế gii chng kiến s kèn ca tranh giành thế lc gia Hoa Kỳ và Trung quc có lúc cũng rt căng thng, nhưng điu kin cho mt cuc chiến tranh toàn cu càng lúc càng xa. Ngưi ta hy vng thế gii đã vưt qua đưc nn đi chiến ít nht là mt thi gian dài trưc mt.

Có nhiu trin vng là vy. Nhưng hin nay thế gii đang phi đi đu vi hai đi nn mt Thiên Tai, mt Nhân Tai có tm vóc toàn cu mà nếu không có bin pháp phòng chng sc công phá ca chúng có th còn ln hơn mt trn Thế gii Đi chiến.

Trưc hết là Nhân Tai, hay là nn khng b ca thành phn Hi giáo quá khích –ISIS – (trong bài viết nay cm ch ISIS đưc hiu là thành phn Hi giáo quá khích dùng phương tin khng b làm vũ khí chính).

ISIS là sn phm ca cuc chiến Iraq (1). Lúc đu gii hn ti Syria và Iraq, ISIS đã t chc các cuc khng b ra cùng khp thế gii và đang tr thành mt mi đe da toàn cu.

Đu năm 2015, ngày 9 tháng 1, ISIS tn công tòa son t báo trào phúng Pháp Charlie Hebdo giết 12 nhà báo đ tr thù đã v hình châm biếm giáo ch đo Hi. Tiếp theo ISIS đã đánh bom mt máy bay hàng không dân s ca Nga ct cánh t thành ph du lch Sharm Al Sheikh trong bán đo Sinai.

 Và cao đim là hai v đánh liên tiếp, mt ti Paris ngày 13/11/2015 giết 130 thưng dân, và v hai v chng theo đo Hi, chng sinh ti M, bo lãnh v t Pakistan, âm mưu tàng tr vũ khí, gi v sng hin lành ti M đ tn công giết 14 ngưi đang tham d tic mng Giáng sinh ti qun San Bernardino, California hôm 2/12/2015. Cuc khng b ti California là cuc khng b ln nht k t cuc đi khng b 911 (11/9/2001) đã đưa cuc chiến chng khng b ISIS lên tm tòan cu. Không mt quc gia nào, không mt ngưi dân lương thin nào, đàn bà, con nít có th nm ngoài ln đn ca khng b!

Sau v San Bernardino, tng thng Obama hôm Ch  nht 6/12 đã nghiêm chnh lên tiếng v đi nn khng b và đ ra sách lưc chng tr và tiêu dit ISIS. Ông ghi nhn ISIS là mt bnh ung thư chưa có thuc cha, sn phm ca mt thành phn Hi giáo quá khích nhưng trưc sau Hoa Kỳ cũng s đánh thng ISIS bng kh năng, và s kiên trì. Nhưng ông không đ ra mt sách lưc c th nào đ đánh thng. Ông thy mt cuc chiến tranh mi – mt cuc đi chiến- đã m màn, nhưng ông không nghĩ ông là ngưi ca lch s đ đ ra nhng gii pháp dt khoát. Nhim kỳ ca ông ch còn võn vn mt năm, và khi tranh c ông đã ha s đưa Hoa Kỳ ra khi hai cuc chiến tranh Iraq và Afghanistan, ông không mun là ngưi đưa Hoa Kỳ vào mt cun chiến tranh khác dù ông biết Hoa Kỳ không có cách nào ln tránh. Nhìn li, tng thng Obama biết bui nói chuyn ngày 2/12 ca ông không làm cho dân chúng yên tâm, nhưng ông cũng biết nếu đ ra nhng gii pháp quân s mnh m như gi quân qua Iraq và Syria đ dp lon ISIS, Hoa Kỳ s vưng chân vào mt cuc chiến khác mà trưc mt là cái giá ưc lưng – theo li ông - 100 binh sĩ t thương, 500 binh sĩ b thương và 10 t m kim  mi tháng. Đưa ra nhng con s nói trên tng thng Obama mun nói ông nghĩ dân chúng Hoa Kỳ không mun thy hng ngày máy bay ch xác binh sĩ tr v như trong thi kỳ chiến tranh Iraq và Afghanistan, và kh năng gii hn ca ngân sách quc phòng.

Hai cuc khng b ca ISIS Paris và California làm rúng đng Âu châu và M châu, làm nhiu nưc thay đi thái đ. Anh quc quyết đnh tham gia oanh tc ISIS ti Syria và Iraq,  Liên bang Nga đã mm do hơn trong vic hp tác vi Hoa Kỳ tìm mt gỉải pháp gii quyết cuc chiến tranh Syria làm căn bn chiến thng ISIS. Tuy nhiên thế gii chưa có mt gii pháp nào trưc mt kh dĩ mang đến mt hy vng s dit tr đưc nn ISIS. Khi các nưc A Rp ôn hòa chưa chu nhp cuc.

Thiên Tai là nn bão táp hn hán, lt li khác thưng do đ nóng ca bu không khí (nói là Thiên Tai, tht ra đây cũng là Nhân Tai, vì chính s đt nhiên liu m đ sn xut năng lưng ca con ngưi đã thi quá nhiu khí chn nhit vào không khí làm bu không khí nóng dn lên).

Theo các nhà khoa hc, thi tíết nếu có đe da đi sng trên qu đt cũng còn ch 25 hay 30 năm na, nhưng nguyên nhân ca nó đang tích lũy và din ra hng ngày nếu con ngưi không thay đi cách sn xut năng lưng. Mt khi bão táp tàn phá nhiu vùng rng ln, s tan chy ca khi băng Nam và Bc cc làm nưc bin dâng lên chiếm đt sinh sng và mùa màng ca cư dân có th làm thay đi hin trng trên b mt trái đt, to ra nhng làn sóng t nn khng l.

Vn đ đi nn thi tiết đã đưc Liên hip quc quan tâm và trưc đây đã có nhng Hi ngh quc tế v thi tiết. Hi ngh đu tiên năm 1992 ti Rio de Janeiro do y ban Liên hip quc v Thi tiết (UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) triu tp và hai hi ngh gn nht là hi ngh Kyoto, Nht Bn năm 2005 và hi ngh Copenagen, Đan Mch năm 2009. C hai hi ngh đu tht bi không đưa đến mt s tha thun nào vì Trung quc và n Đ không mun dính vào nhng cam kết quc tế nh hưng đến s phát trin kinh tế ca mình.

Tuy nhiên, trong nhng năm gn đây, Trung quc nưc thi khí bn nhiu nht vào không khí đã nhìn thy s tàn phá ca thiên nhiên đi vi đi sng ca hơn mt t ngưi trên lc đa Trung Hoa nên Trung quc đã có thái đ hp tác đ tìm mt gii pháp chung, nht là khi tng thng Obama sau khi tái đc c nhim kỳ 2, bt chp s chng đi ca đng Cng Hòa (Do nhiu nh hưng trong đó có nh hưng ca tôn giáo, nhiu đi din dân c thuc đng Cng Hòa vn chưa tin đ nóng tăng lên ca bu khí quyn là do sinh hot kinh tế ca con ngưi) đã ban hành nhiu bin pháp hành chánh đ gim s thi khí bn vào không khí.

Do vn đng tích cc ca B trưng ngoi giao John Kerry, tháng 11/2014 ti Bc Kinh, tng thng Obama và Ch tch Tp Cn Bình đng tuyên b s cùng bt tay nhau thc hin chương trình làm sch không khí. Bn tuyên b ca hai quc gia thi nhiu khí bn nht thế gii đã gii ta bế tc kéo dài dai dng 20 năm qua k t Hi ngh thi tiết Rio 1992.    

Trưc tình hình mi, tháng 12/2014, ti Lima, Peru các chuyên viên thi tiết đi din cho 184 quc gia đã hình thành đưc bn tho mà mt năm sau ti Paris đã thành bn đng thun “gim đ nóng bu khí quyn” xung dưi mc tác hi.

Ti hi ngh quc tế Paris v thi tiết kéo dài 2 tun t ngày 30/11 đến ngày 12/12/2105, 195 quc gia tham d đã đi đến mt s đng thun tham gia vào chương trình gim đ nóng ca bu khí quyn đ cu ly môi trưng sng ca con ngưi.

Cuc bàn tho ti hi ngh Paris nhiu lúc ging như các hc sinh trung hc đang gii mt bài toán nhit hc. 1.5oC, 2.0oC hay 3.0oC ? 195 quc gia cam kết s đóng góp phn mình gi nhit đ ca khí quyn mc không cao hơn nhit đ trưc k nguyên k ngh toàn cu (vào đu thế k 20) là 2.0oC , và ha s n lc gim xung mc 1.5oC . Nhưng đng thi tuy không ghi ra văn bn, nhưng các quc gia tham d cũng mc nhiên nghĩ rng vi các n lc chung đ nóng khí quyn có th tăng đến 3.0oC trên.

Hin nay nhit đ khí quyn đã cao hơn trước thi k ngh 1.0oC, và bão táp, hn hán đã bt đu xut hin mt cách bt thưng, và các nhà khoa hc biết rng 1.5oC có nghĩa là thế gii s chu được, và 3.0oC có nghĩa là khi băng Nam Bc cc tan rã và nước bin s dâng lên 6 mét. 3.0o là mt tai ha khó lường. Không còn đt đ và canh tác.

GreetingClimateChange       Bn tha ước v thi tiết ti Paris được thế gii tán thưởng xem là mt thành công ln ca s hp tác quc tế trước mt vn nn chung ca nhân loi. Tha ước có điu  khon hướng dn các quc gia phi  làm gì đ thc hin li ha. Có điu khon các nước giàu giúp các nước nghèo thc hin li cam kết. 100 t m kim được d liu. Có thành lp y ban đc nhim giúp các quc gia đang b nước bin đe da tràn ngp có đt sinh sng. Có điu khon mua bán kh năng gim thiu khí thi (carbon-pricing). Bn tha ước còn đt nng s khai thác và đu tư vào các k thut mi đ dn dn thế gii không còn l thuc vào các m nhiên liu.

Nhưng đim đc bit ca bn tha ưc là có li ha h quyết tâm nhưng không có mt s ràng buc lut đnh nào c. Tuy nhiên phn khi là qua bn tha ước cng đng nhân loi đã nhn ra mi nguy t dit nếu không hành đng gì trước khi quá mun. Vn đ là: có quyết tâm hành đng, nhưng có tránh được đi nn không còn là mt câu hi ln.

Tc ng Vit Nam có câu: “Chưa thy quan tài chưa đ l”. Thiên tai v thi tiết được cnh báo t 20 năm trước chng ai chú ý. Nhân Tai khng b ISIS bùng n năm 2014 ti Trung đông thế gii xem là mt nht cha tr lúc nào cũng được.

Thế nhưng thi tiết trong 5 năm gn đây càng năm càng khc lit và tàn phá. Mc khác, cui năm 2015 vi hai cuc khng b ti Paris và San Bernardino, Hoa Kỳ, chiếc quan tài đã l din. Thế gii bng tnh nhn chân đi nn trước mt và đã có nhng n lc cn thiết đ tn ti.

Các quc gia Tây phương, Liên bang Nga, các nước A Rp đang bt tay xây dng mt gii pháp bài tr nn ISIS. Và Hi nghi Paris v thi tiết đã đt mt căn bn tránh đi nn thi tiết.

Nhưng c hai cũng ch mi là hy vng./.

 

            Trn Bình Nam

                    Dec. 20, 2015

             binhnam@sbcglobal.net

             www.tranbinhnam.com

 

          (xem tài liu s 63. Mc “Không chính tr”, www.tranbinhnam.com,  link:                                http://www.tranbinhnam.com/story/HoiGiao_DoiDau_TayPhuong.html.